6753 Parsel İlanen Tebliğ Olunur

25 Mart 2022 14:47 Kavaklı Belediyesi 194


T.C. KAVAKLI BELEDİYESİ

Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı      : E-88131019-010-12179                                                                                                 23.03.2022

Konu    : 6753 parsel bina hk.

 

 

Sayın Er*** KA***********

 Değirmencik Mah. Sok. /

 

 

Kavaklı Beldesi Çarşı Mah. Kanarya Sokak No:4'te bulunan 6753 nolu parsel üzerindeki yapı için 23.03.2022 tarihinde yerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu parsel üzerindeki binanın, kötü amaçlı kişiler ve çocukların içeriye girmeyecek şekilde giriş çıkışlarının kapatılması ve çevreye zarar vermemesi açısından tadilat yapılarak gerekli önlemin tarafınızdan alınması gerekmektedir. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde belediyemizce bina hakkında 3194 sayılı İmar Kanunun;

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar:

Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.

Maddesi gereği yıkılacak derecede tehlikeli yapılar raporu düzenlenen eski evin tarafınızdan 30 gün içerisinde mahsurun giderilmesi, verilen süre zarfında yıkılarak kaldırılmadığı halde Belediyemizce yıktırılarak masrafların %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

Gürel KOŞDEMİR

  Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :RQT64-AAIN9-IL69G-FI64J                                           Belge Doğrulama Adresi :https://ebelediye.kavakli.bel.tr/bwebdconfirm/

 

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı no:20 Merkez/KIRKLARELİ

 

Bilgi için: Seval DEMİR

 

Telefon No: (288) 246 10 07 - Faks No: (288) 246 10 38                                                                                                              Tekniker

E-posta Adresi: [email protected] - İnternet Adresi: http://www.kavakli.bel.tr

Kep Adresi :[email protected]                                                                                                                           Telefon No :

1 / 1

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.