İlanın Tebliğ Olunur 8094 Parsel

07 Ocak 2022 16:16 Kavaklı Belediyesi 354


           T.C. KAVAKLI BELEDİYESİ

Fen İşleri Müdürlüğü

 

Sayı      : E-88131019-010-11377                                                                                                                 07.01.2022

Konu    : Tehlikeli Yapılar Hk. (8094 Parsel)

 

 

Sayın Öm** ÇA****

Kavaklı Beldesi Turist Mah. Ufuk sokak No:11 8094 nolu parsel üzerindeki yapı için 07.01.2022 tarih ve 11375 sayılı Başkanlık Makamı onaylı 3194 sayılı İmar Kanununun

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar:

Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.

Maddesi gereği yıkılacak derecede tehlikeli yapılar raporu düzenlenen eski evin tarafınızdan 30 gün içerisinde mahsurun giderilmesi, verilen süre zarfında yıkılarak kaldırılmadığı halde Belediyemizce yıktırılarak masrafların %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilecektir.

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

Gürel KOŞDEMİR

Belediye Başkanı

 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :SA233-UEKI0-H92HI-V6D69                                         Belge Doğrulama Adresi :https://ebelediye.kavakli.bel.tr/bwebdconfirm/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.